Other Qigong Websites

These are some of my favorite qigong websites:

Institute of Qigong and Integrated Medicine (parent organization for Yi Ren Qigong):
www.iqim.org

The Noble School of Tai Chi & Qigong Training (Brendan Thorson, teacher of Yi Ren Qigong)
www.taichiqigongseattle.com

Healing Ways: The Teachings of Kenneth Cohen
www.qigonghealing.com

Feel The Qi (Dr. Roger Jahnke)
www.feeltheqi.com